Beskrivelse: Galdandi rættarreglur í Føroyum

RÆTTARGANGUR, REVSING OG FONGSULSVERKIÐ


Beskrivelse: a

Retspleje/ Rættargangur.

Beskrivelse: b

Revsing og fongsulsverkið / Straf og fængselsvæsen.

Beskrivelse: c

Aðrar almennar reglur/ Andre almindelige bestemmelser.


A. Retspleje/ Rættargangur.

a. RÆTTARGANGSLÓG V.M./ RETSPLEJELOV M.V.
L. nr. 964 af 26.06.2020: Retsplejelov for Færøerne.
- A. nr. 128 af 11.03.1922 om nævningernes adgang til at indstille til benådning som den er sat i kraft ved A. nr. 261 af 23.09.1935.
- B. nr. 324 af 20.12.1932 angående autoriserede retsstenografer.
- B. nr. 233 af 24.06.1939 angående meddelelser til pressen om de i retsplejelovens § 1017 a omhandlede kendelser.
- B. nr. 332 af 15.07.1949 om sagførerhjælp til ubemidlede som ændret ved B. nr. 251 af 20.07.1961.
- B. nr. 29 af 14.02.1967 om stævningsmænd på Færøerne.
- B. nr. 392 af 26.09.1967 for Færøerne om udtagelse af nævningegrundlisten.
- B. nr. 256 af 20.06.1972 om forkyndelse.
- B. nr. 253 af 13.05.1976 om retsbøger, anvendelse af diktafon under retsmøder m.v., som sat i kraft ved B. nr. 98 af 14.02.1989.
- B. nr. 371 af 28.06.1977 om takstmæssig fastsatte sagsomkostninger i straffesager.
- B. nr. 491 af 12.09.1978 om ophold i varetægtsfængsel som ændret ved B. nr. 615 af 12.12.1980.
- B. nr. 555 af 21.12.1979 om beføjelse for landfogeden (politimesteren) på Færøerne til at frafalde påtale.
- B. nr.1505 af 18.12.2019 for Færøerne om fri proces.
- B. nr. 285 af 22.06.1983 om godkendelse af vedtægt for Det danske advokatsamfund som den er sat i kraft ved B. nr. 445 af 08.07.1988.
- B. nr. 178 af 27. februar 2011 om islandske advokaters tjenesteydelser på Færøerne.
- B. nr. 179 af 27. februar 2011 om islandske advokaters etablering på Færøerne.
- B. nr. 114 af 30.01.2019 for Færøerne om godkendelse af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler
- B. nr. 294 af 08.06.1988 om lokalnævn vedrørende politiets virksomhed på Færøerne som ændret ved B. nr. 214 af 09.04.1999.
- B. nr. 98 af 14.02.1989 for Færøerne om rettens tingsteder og tingtid samt retsbøger m.v.
- B. nr. 283 af 03.05.1989 om udenretlig vedtagelse af konfiskation i politisager.
- B. nr. 284 af 03.05.1989 om godtgørelse for udgifter til befordring til tiltalte der frifindes.
- B. nr. 285 af 03.05.1989 om vejledning til af sigtede om adgangen til at begære en forsvarer beskikket.
- B. nr. 1443 af 26.11.2015 for Færøerne om vederlag til stævningsmænd og til vidner i fogedforretninger som ændret ved B. nr. 1580 af 12.12.2016, B. nr. 1461 af 24.11.2017, B. nr. 1472 af 07.12.2018 og B. nr. 1315 af 04.12.2019.
- B. nr. 864 af 14.12.1990 for Færøerne om ydelser til lægdommere og vidner m.v.
- B. nr. 849 af 19.11.1999 om fremgangsmåden ved indstilling af repræsentanter for den færøske offentlighed til Dommerudnævnelsesrådet.
- B. nr.  763 af 04.07.2000 om forretningsorden for Dommerudnævnelsesrådet for Færøerne.
- B. nr. 1048 af 21.10.2008 for Færøerne om ydelser til børnesagkyndige dommere.
- B. nr. 139 af 23.02.2009 for Færøerne om notarialforretninger som ændret ved B. nr. 1119 af 23.09.2013.
- B. nr.  1239 af 11.12.2009 for Færøerne om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.
- B. nr. 1240 af 11.12.2009 for Færøerne om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at beskikkelse som advokat som ændret ved B. nr. 77 af 20.01.2014.
- B. nr. 1241 af 11.12.2009 for Færøerne om advokatselskaber.
- B. nr 1242 af 11.12.2009 for Færøerne om indkaldelse af advokater m.v. til en samtale med kredsbestyrelsen.
- B. nr 1251 af 14.12.2009 for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige som ændret ved B. nr. 863 af 20.07.2011.
- B. nr 1252 af 14.12.2009 for Færøerne om pligtmæssig deltagelse for ejere af et advokatselskab, der ikke er advokater, i en prøve i de regler, der er af særlig betydning for advokaterhvervet (partnerprøven)

L. nr. 138 af 07.05.1937 om underretsdommeres og politimestres ansvar for deres personale.
L. nr. 187 af 07.06.1958 for Færøerne om udgifterne i strafferetsplejen, som ændret ved L. nr. 143 af 08.03.1995.
L. nr. 401 af 26.06.1998 om Domstolsstyrelsen som sat i kraft ved A. nr. 483 af 18.06.1999.
L. nr. 357 af 02.06.1999 om undersøgelseskommmissioner sum broytt við L. nr. 452 frá 09.06.2004.

b. MILLUMTJÓÐA ÁSETANIR/ INTERNATIONALE BESTEMMELSER.
L. nr. 161 af 18.12.1897 om retternes medvirken til optagelse af bevis i udlandet som den er sat i kraft ved A. nr. 137 af 21.10.1898.
L. nr. 37 af 28.02.1908 om tillæg til lov af 18. december 1897 om retternes medvirken til optagelse af bevis i udlandet m.m. som den er sat i kraft ved A. nr. 248 af 14.11.1908.
L. nr. 75 af 12.04.1911 om forkyndelse af stævninger i udlandet m.v.
- B. nr. 167 af 20.05.1932 om fremgangsmåden ved fremsættelse af anmodninger i henhold til den i Haag den 17. juli 1905 afsluttede civilproceskonvention.
L. nr. 367 af 21.12.1938 om frihed for arrest og forbud med hensyn til luftfartøjer
L. nr. 198 af 16.05.1950 om fremmede statsskibe m.v.
L. nr. 158 af 06.05.1980 bl.a. om anerkendelse af nordiske faderskabsafgørelser som den er sat i kraft ved A. nr. 21 af 20.01.1984.
Lb. nr. 635 af 15.09.1986 om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav m.v. som den er sat i kraft ved A. nr. 777 af 21.11.1986 og ændret ved A. nr. 398 af 20.04.2010.
A. nr. 148 af 13.04.1938 om anerkendelse af domme afsagte i Tyskland.
L. nr. 88 af 30.03.1985 angående konvention mellem Danmark, Finland, Island Norge og Sverige om arv og dødsboskifte.
- B. nr. 348 af 24.06.1976 om ikrafttræden af konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte.
L. nr. 35 af 14.02.1934 angående konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om konkurs.
- A. nr. 250 af 01.09.1934 om konkurs som er erklæret i Danmark, og som omfatter formue i Finland, Island, Norge og Sverige som ændret ved A. nr. 271 af 04.10.1935.
- A. nr. 251 af 01.09.1934 om virkningen af konkurs, som er erklæret i Finland, Island, Norge eller Sverige som ændret ved A. nr. 272 af 04.10.1935.
- A. nr. 432 af 17.12.1965 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om underholdsbidrag i henhold til Haagerkonventionen af 15.04.1958 om underholdspligt overfor børn.
- B. nr. 434 af 17.12.1965 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i henhold til Haagerkonventionen af 15.04.1958 om underholdspligt overfor børn.
B. nr. 433 af 17.12.1965 om inddrivelse af underholdsbidrag i henhold til den af De forenede nationer vedtagne konvention af 20.06.1956.
L. nr. 279 af 11.11.1931, jfr. L. nr. 295 af 17.11.1953 vedrørende international/privatretlige bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ægteskab, adoption og værgemål.
A. nr. 481 af 18.06.1999 om ikraftrræden for Færøerne af lov om nordisk vidnepligt.
- B. nr. 724 af 15.09.1997 om ydelser til nordiske vidner m.v.

c. RÆTTARGJØLD/ RETSAFGIFTER.
Lb. nr. 217 af 13.05.1981 om retsafgifter som den er sat i kraft ved L. nr. 794 af 26.11.1986 og ændret ved L. nr. 92 af 23.02.1988,  L. nr. 365 af 02.06.1999, lov nr. 505 af 12. juni 2009, og L. nr. 964 af 26.06.2020.

d. GERÐARRÆTTUR/ VOLDGIFT.
A. nr. 1254 af 17.11.2015 om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift.
- B. nr. 117 af 07.03.1973 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser og om international handelsvoldgift som ændret ved B. nr. 462 af 09.09.1975.
L. nr. 466 af 15.12.1967 om anerkendelse og fuldbyrdelse af kendelser vedrørende visse internationale investeringstvister m.v. som den er sat i kraft ved A. nr. 343 af 27.09.1968.

B. Revsing og fongsulsverkið / Straf og fængselsvæsen.

a. BORGARALIG REVSILÓG V.M./ BORGERLIG STRAFFELOV M.V.
Lb. nr. 215 af 24.06.1939 af borgerlig straffelov som senest ændret ved Ll. nr. 36 frá 06.05.2013, Ll. nr. 30 frá 30.04.2015, Ll. nr. 25 frá 27.03.2017, Ll. nr. 84 frá 29.05.2017, Ll. nr. 38 frá 30. apríl 2018, Ll. nr. 50 frá 07.05.2019 og Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.
Eisini broytt við A. nr. 50 af 05.02.1993, L. nr. 272 af 03.05.1989 § 2 nr. 1 (kunngjørd í Kunngerðablaðnum B 1997 bls 135), A. nr. 674 af 23.08.1993,  A. nr. 818 af 03.11.1997, A. nr. 267 af 20.04.2001, A. nr. 134 af 02.04.2004 og A. nr. 182 af 28.02.2007.
L. nr. 127 af 15.04.1930 om ikrafttræden af borgerlig straffelov som senest ændret ved A. nr. 272 af 14.05.1986, A. nr. 582 af 23. juni 2008 og A. nr. 1139 af 04.12.2009..
- A. nr. 290 af 15.11.1932 om påtale af strafbare handlinger begået om bord i fremmede fartøjer på dansk område.
- A. nr. 54 af 21.02.1933 om tilsyn med betinget domfældte, prøveløsladte m.v. samt om den i straffelovens § 56, stk. 2, omhandlede særlige undersøgelse i sager angående betinget dom.
L. nr. 132 af 29.04.1955 om straf for folkedrab.
Ll. nr. 25 frá 27.03.2017 um frástøðuboð, uppihaldsforboð og burturvísing (Frástøðuboðs­lógin) sum broytt við Ll. nr. 15 frá 08.03.2019 og Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.

 

b. FONGSULSVERK/ FÆNGSELSVÆSEN.
- B. nr. 423 af 21.06.1973 om fuldbyrdelse af frihedsstraf som senest ændret ved B. nr. 465 af 11.09.1981 og B. nr. 387 frá 07.04.2020, B. nr. 484 frá 21.04.2020, B. nr. 579 frá 05.05.2020, B. nr. 649 frá 18.05.2020, B. nr. 778 af 02.06.2020 og B. nr. 909 af 18.06.2020.
Eisini broytt við B. nr. 613 af 12.11.1980.
- A. nr. 245 af 10.07.1933 angaaende Forsikring af Fanger og forvarede mod følger af Ulykkestilfælde.
L. nr. 188 af 07.06.1958 om arrestvæsenets ordning på Færøerne.
- B. nr. 491 af 12.09.1978 om ophold i varetægtsfængsel som ændret ved B. nr. 615 af 12.12.1980.
- B. nr. 1413 af 10.12.2010 for Færøerne om udgangstilladelse m.v. til personer, der er anbragt i hospital eller institution i henhold til strafferetlig afgørelse.

c. MILLUMTJÓÐA SAKARMÁL/ INTERNATIONAL STRAFFORFØLGNING.
L. nr. 27 af 03.02.1960 om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige som ændret ved L. nr. 251 af 12.06.1975 og Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.
L. nr. 249 af 09.06.1967 om udlevering af lovovertrædere sum broytt við  Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.
L. nr. 252 af 12.06.1975 om overførsel til andet land af retsforfølgning i straffesager som den er sat i kraft ved A. nr. 154 af 21.03.1988.
L. nr. 214 af 31.5.1963 om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v.
L. nr. 323 af 04.06.1986 om international fuldbyrdelse af straf m.v. som den er sat i kraft ved A. nr. 153 af 21.03.1988.
A. nr. 1173 af 03.12.2004 om ikrafttræden for Færøerne af lov om Den internationale Havretsdomstols kompetence og om fuldbyrdelse af Domstolens afgørelser i visse sager.

C. Aðrar almennar reglur/ Andre almindelige bestemmelser.

a. RASUSKILNAÐUR V.M./ RACEDISKRIMINATION M.V.
L. nr. 289 af 09.06.1971 om forbud mod forskelsbehandling p.g.a. race m.v. som den er sat i kraft ved A. nr. 382 af 12.08.1972 og Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.

b. LØGFRØÐILIG HJÁLP, INNHEINTINGAR- OG LOYNILØGREGLUVIRKSEMI/ JURIDISK BISTAND, INKASSO- SAMT DETEKTIVVIRKSOMHED.
Lb. nr. 565 af 28.08.1986 om ydelse af juridisk bistand samt om inkasso- og detektivvirksomhed m.v. som den er sat i kraft ved L. nr. 92 af 23.02.1988.

c. TATOVERING/ TATOVERING.
L. nr. 194 af 08.06.1966 om tatovering som den er sat i kraft ved A. nr. 351 af 15.08.1967.

d. ENDURGJALD TIL BROTSVERKSOFFUR / ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER.
A. nr. 581 af 23.06.2008 om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser sum broytt við Ll. nr. 25 frá 27.03.2017

.- B. nr. 471 af 25.09.1984 af forretningsorden for det færøske nævn vedrørende erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

e. ONNUR LÓGGÁVA/ ØVRIG LOVGIVNING.
L. nr. 234 af 03.06.1967 om sterilisation og kastration som den er sat i kraft ved A. nr. 73 af 14.03.1968 og broytt við Ll. nr. 78 frá 29.05.2017.
Ll. nr. 75 frá 24.10.1978 um bókhaldsskyldu / om bogføring m.v.
- K. nr. 22 frá 27.01.1993 um minstukrøv til bókhald og