Rættargjaldslógin


Lb. nr. 217 af 13.05.1981 om retsafgifter, som sat i kraft for Færøerne ved L. nr. 794 af 26.11.1986, ændret ved L. nr. 92 af 23.02.1988 og L. nr. 365 af 02.06.1999.

Herved bekendtgøres lov om retsafgifter, jfr. lovbekendtgørelse nr. 643 af 30. december 1976 med de ændringer, der følger af lov nr. 77 af 8. marts 1978, lov nr. 291 af 8. juni 1978, lov nr. 197 af 27. maj 1980 og lov nr. 216 af 13. maj 1981.

Afsnit I
Afgifter for borgerlige domssager i første instans m.m.

Kapitel 1.
Borgerlige domssager

§ 1. For sager, som angår penge eller penges værd, svares 130 kr. Overstiger værdien 3.000 kr., svares yderligere 1 pct. af det overskydende beløb.

§ 2.1) Sagens værdi beregnes efter reglerne i retsplejelovens §§ 226-228 jfr. dog stk. 2.
Stk. 2.1) Værdien af sager i henhold til lejeloven beregnes, når sagen omfattes af retsplejelovens § 227, stk. 1, nr. 1, ved at multiplicere den årlige ydelse, påstanden angår, med 5. For sager i henhold til lejelovens §§ 3 og 6 fastsættes sagens værdi dog til ét års leje.
Stk. 3. Udvides påstanden, omberegnes afgiften på grundlag af den udvidede påstand.
Stk. 4. Det påhviler vedkommende part så nøjagtigt som muligt at opgive sagens værdi.

§ 3. For sager om:

  1. Servitutter og partielle brugsrettigheder, for hvilke der ikke svares vederlag.

  2. Mortifikation af værdipapirer eller af servitutter, brugsrettigheder og grundbyrder eller om erhvervelse af ejendomsdom.

  3. Dødsformodning, er afgiften 130 kr., uanset om sagen angår penge eller penges værd.

§ 4. For sager, hvis genstand ikke er penge eller penges værd, er afgiften 180 kr.

§ 5. Omfatter søgsmålet flere krav, som hører under § 1, sammenlægges kravene, også hvor sagen anlægges af flere sagsøgere eller mod flere sagsøgte.
Stk. 2. Omfatter et søgsmål flere krav, som hører under § 3 eller § 4 eller begge disse, udgør afgiften 180 kr.
Stk. 3. Omfatter søgsmålet såvel krav, som hører under § 1, som krav, for hvilke afgift beregnes efter § 3 eller § 4, lægges den påstand, der fører til den højeste afgift, til grund for beregningen.

§ 6. Adcitationssøgsmål og interventionssøgsmål efter retsplejelovens § 251 anses som selvstændige søgsmål. For indtræden i sager efter retsplejelovens § 252 svares ingen afgift.

§ 7. Nedlægger sagsøgte påstand om selvstændig dom, betragtes denne påstand som et selvstændigt søgsmål.
Stk. 2. Dette gælder dog ikke, hvor sag-søgte i en sag om patentindgreb påstår patentet kendt ugyldigt.

§ 8. Afvises en sag, fordi retten ikke er kompetent, svares ikke ny afgift, såfremt sagen anlægges på ny inden 3 måneder efter afvisningen. Det samme gælder, hvis sagen hæves af samme grund, eller fordi begge parter udebliver. Fristen regnes i så fald fra den dag, hvortil sagen sidst har været berammet.

§ 9.1) Der svares ingen afgift af en sag, der genoptages. Det samme gælder en sag, som indbringes for retten på ny, efter at den har været udsat og oversendt til behandling ved prisrådet.
Stk. 2. Hæver sagsøgeren en sag, efter at den er oversendt til et af de i stk. 1, 2. pkt., nævnte nævn, kan afgiften forlanges tilbagebetalt.

§ 10. Hjemvises en sag til ny behandling i første instans, svares ingen afgift for den fornyede behandling.

§ 11. Afgiftspligten indtræder:

1. For stævninger og andre processkrifter af afgiftspligtigt indhold: ved indleveringen.
2. For processkrifter af afgiftspligtigt indhold, der fremlægges i retten: ved fremlæggelsen.
3. For påstande af afgiftspligtigt indhold, der fremsættes mundtligt i retten: når de fremsættes.
4. For behandling af begæring om genoptagelse af en sag: når begæring om sagens genoptagelse fremsættes.

§ 12.1) Afgiftsfri er sager om:

1. Nægtelse af valgret til folketinget eller lagtinget samt til kommunale råd.
2. Adoption.
3. Ægteskab.
4. Faderskab.
5. Umyndiggørelse og ophævelse af umyndiggørelse samt om lavværgemål og ophævelse av lavværgemål.
6. Prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse.
7. Stadfæstelse af arrest og forbud, for så vidt der er anlagt hovedsag.

Stk. 2.1) Afgiftsfri er endvidere sager, der anlægges i henhold til lejelovens § 7.
Stk. 3.1) De retssager, der omhandles i kap. 2 i lagtingslov om matrikulering og udstykning m.m., er fritaget for afgifter i 1. instans.

§ 13. Afgift svares ikke af:

1. Statsinstitutioner.
2. En statstjenestemand, der anlægger sag efter ordre.
3. En part, der har fri proces.

Stk. 2. Pålægges det modparten at betale sagens omkostninger, skal han i de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte tilfælde tilpligtes at svare afgift efter foranstående regler, medmindre særlige omstændigheder taler derimod. Sagsgenstandens værdi fastsættes af retten. Afgiftspligten indtræder, når retten træffer sin afgørelse.

Kapitel 2.
Bevisoptagelse m.v.

§ 14.1) For bevisoptagelse, herunder optagelse af syn og skøn, hvad enten bevisoptagelse skal ske på eller uden for Færøerne svares 130 kr., medmindre den sker under eller til brug for en her i landet anlagt retssag. Samme afgift svares for behandling af anmodninger efter voldgiftslovens §§ 3, 4 og 6.
Stk. 2. Søforklaringer er afgiftsfri.

§ 15. Reglerne i kapitel 1 finder anvendelse med de fornødne lempelser.

Afsnit II
Afgifter for foged- og auktionsforretninger

Kapitel 3.
Fogedforretninger

§ 16. For udlæg og for arrest på gods svares en grundafgift på 80 kr. Overstiger kravet 3.000 kr., svares yderligere 1/2 pct. af det overskydende beløb i grundafgift.
Stk. 2. Begærer en rekvirent samtidig udlæg på grundlag af udpantningsret hos samme skyldner for flere krav, sammenlægges kravene inden afgiftens beregning.
Stk. 3. Begæres udlæg eller arrest for samme krav hos flere skyldnere, beregnes afgift for hver skyldner. Dette gælder dog ikke, hvis skyldnerne er samlevende ægtefæller, eller hvor begæringen vedrører fast ejendom, som tilhører skyldnerne i forening.
Stk.4.1) (udgår).

§ 17. For følgende forretninger svares en grundafgift på 80 kr.:

1. Forretninger vedrørende fuldbyrdelse af domme, der ikke lyder på penge.
2. Indsættelses- og udsættelsesforretninger uden sædvanligt eksekutionsgrundlag.
3. Forretninger vedrørende arrest på person,
4. forretninger vedrørende nedlæggelse af forbud.

Stk. 2. Reglen i § 16, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 17a. For de forretninger, der er nævnt i §§ 16 og 17, svares yderligere en tillægsafgift på 150 kr., såfremt forretningen helt eller delvis foretages uden for rettens kontor, eller skyldneren fremstilles af politiet.
Stk. 2. Begærer en rekvirent samtidig en af de i stk. 1 nævnte retshandlinger foretaget hos samme skyldner for flere krav, betales kun én tillægsafgift.
Stk. 3. § 16, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 4. Afgiftspligten bortfalder, hvis fogedretten afviser at foretage forretningen uden for rettens kontor eller at lade skyldneren fremstille ved politiet.

§ 18. For de i §§ 16 og 17 omhandlede forretninger indtræder afgiftspligten, når der første gang over for fogedretten fremsættes begæring vedrørende kravet. Afgiftspligten efter § 17 a indtræder, når der første gang over for fogedretten fremsættes begæring om retshandlingens foretagelse.
Stk. 2. For udlæg for skatter og afgifter til det offentlige fastsætter justitsministeren, hvornår afgiftspligten indtræder. Afgiftspligten kan dog ikke indtræde på et tidligere tidspunkt end anført i stk. 1.

§ 19.1) For andre forretninger end udlæg på grundlag af udpantningsret svares ny afgift, når rekvirenten mere end 3 måneder efter, at afgiftspligt er indtrådt, fremsætter ny begæring vedrørende kravet over for fogedretten.

§ 20. Afgiftsfri er fogedforretninger vedrørende:

1. Bøder, konfiskerede værdier og sagsomkostninger i straffesager, der inddrives af det offentlige.
2. Afgifter og sagsomkostninger, som det påhviler domstolene at indkræve.
3. Krav tilkommende en part, der har fri proces.
4. Krav tillagt en statstjenestemand under en af ham efter ordre anlagt sag.
5. Borgerlige krav fastsat under en offentlig straffesag.
6. Underholdsbidrag i henhold til lovgivningen om inddrivelse af sådanne bidrag.
7. Forældremyndighed og udøvelse af samkvemsret.
8. Udstedelse af fogedudlægsskøde.

§ 20a. (Ophævet).

Kapitel 4
Auktion

§ 21. For auktioner, der afholdes af fogedretten, svares afgift efter reglerne i dette kapitel.

§ 22. For behandling af en begæring om afholdelse af auktion over fast ejendom, registreret skib eller luftfartøj med tilhørende løsøre svares 150 kr. Dog svares ikke afgift for begæring om anden auktion i medfør af retsplejelovens § 576.
Stk. 2. For tvangsauktion over de i stk. 1 nævnte aktiver svares yderligere 1/2 pct. og for frivillig auktion 1 pct. Afholdes der anden auktion i medfør af retsplejelovens § 576, svares kun afgift af den budsum m.v., som ejendommen sælges for.
Stk. 3. For misligholdelsesauktion svares afgift efter reglerne i stk. 1 og 2.

§ 23. For behandling af en begæring om tvangsauktion over aktier, gældsbreve og andre fordringer svares 80 kr.
Stk. 2. For auktion over de i stk. 1 nævnte aktiver svares yderligere 1 pct.

§ 24.1) De i § 22, stk. 2, og § 23, stk. 2, fastsatte afgifter beregnes af budsummen med tillæg dels af de omkostninger, som det ifølge auktionsvilkårene påhviler køberen at udrede, dels af de privatretlige byrder og forpligtelser, restancer af skatter og afgifter til det offentlige m.m., som køberen ifølge auktionsvilkårene skal betale eller overtage uden for budsummen.

§ 24a.1) Retsafgiften af periodiske ydelser på ubestemt tid beregnes, medmindre andet er bestemt i loven, af ydelsernes værdi efter følgende regler:

1) Er ydelserne tilsagt for bestandig eller for levetiden for én eller flere personer, der ikke er født ved dokumentets oprettelse, beregnes værdien til det 25-dobbelte af et års ydelse.

2) Er ydelserne tilsagt for levetiden for flere personer, der lever ved dokumentets oprettelse, beregnes værdien til det 15-dobbelte af et års ydelse.

Stk. 2. Er ydelserne ikke lige store hvert år, regnes med gennemsnittet.
Stk. 3. Retsafgiften af periodiske ydelser på bestemt tid beregnes, medmindre andet er bestemt i loven, af ydelsernes samlede beløb.
Stk. 4. Er ydelsernes varighed tillige afhængig af en ikke tidsbestemt begivenheds indtræden, kan bestemmelserne i stk. 1 og 2 i stedet anvendes.

§ 25. Afgiftspligten efter § 22, stk. 2, og § 23, stk. 2, indtræder ved auktionens slutning.

§ 26. Reglerne i § 13, stk. 1, nr. 1 og 3, finder tilsvarende anvendelse på de i §§ 22, stk. 1, og 23, stk. 1, omhandlede afgifter, for så vidt angår reglen i nr. 3, dog kun såfremt der er meddelt fri proces til auktion.

§ 26a.1) Afgiftspligten efter § 22, stk. 2, og § 23, stk. 2, bortfalder, hvis auktionen ophæves, herunder ved aftale mellem de interesserede, på grund af fejl begået af fogedretten.

Afsnit III
Afgifter for skifte

Kapitel 5.
Offentlig bobehandling

§ 27. Af boer, der behandles af skifteretter, kuratorer eller eksekutorer, svares afgift efter reglerne i dette kapitel.

§ 28. Afgiften beregnes af formuemassen, jfr. § 31, og udgør:

1. Af de af skifteretten behandlede boer 2 pct.
2. Af de af kuratorer behandlede boer 1 pct., dog ikke under 1.000 kr. og ikke over 5.000 kr.
3. Af de af eksekutorer behandlede boer 1 pct.

Stk. 2. I det omfang, et aktiv ved bobehandlingens påbegyndelse er behæftet med pant eller med ejendomsforbehold i henhold til lov om køb på afbetaling, nedsættes det beløb, hvormed aktivet medtages ved beregning af de i stk. 1 nævnte afgifter, til halvdelen.
Stk. 3. Af andre boer end dødsboer og fællesboer udgør afgiften mindst 250 kr.
Stk. 4. For skifterettens virksomhed ved forhandling om tvangsakkord svares 1.000 kr.

§ 29. I følgende tilfælde fastsættes afgiften til 250 kr.:

1. I de af skifteretterne behandlede dødsboer, der på første skiftesamling.
    a. Udleveres lodtagerne til videre behandling eller.
    b. Udleveres den efterlevende ægtefælle til hensidden i uskiftet bo.

2. I de af skifteretterne behandlede dødsboer, hvor den efterlevende ægtefælle efter at have hensiddet i uskiftet
    bo skifter med førstafdødes arvinger, for så vidt boet på første skiftesamling optages til slutning.

3. I seperations- og skilsmisseboer samt bosondringsboer, der på første skiftesamling sluttes ved forlig mellem
    ægtefællerne.

Stk. 2.1) I konkursboer, der i medfør af konkurslovens § 97 eller § 121, stk. 3, sluttes inden 4 måneder efter konkursdekretets afsigelse, nedsættes de i § 28, stk. 1, fastsatte afgifter til en fjerdedel.
Stk. 3. I de af eksekutor behandlede dødsboer nedsættes de i § 28, stk. 1, fastsatte afgifter til en fjerdedel under de i stk. 1, nr. 1, litra b, og nr. 2, nævnte omstændigheder.

§ 30. Fritaget for afgift er:

1. Dødsboer og fællesboer, hvis formuemasse ikke overstiger 15.000 kr.
2. Dødsboer, der udleveres den efterlevende ægtefælle i medfør af skiftelovens § 57, selv om boet har været
    under offentlig behandling.

§ 31. Ved et bos formuemasse forstås i denne lov boets aktiver uden fradrag af gæld eller lignende. Nettoindtægten af aktiverne medregnes. Ved værdiansættelsen af aktiverne finder arveafgiftslovens regler anvendelse.
Stk. 2. Aktiver behæftet med pant eller ejendomsforbehold føres dog til indtægt efter følgende regler:

1. Aktiver, der tages tilbage af sælgeren i henhold til reglerne i lov om køb på afbetaling, føres kun til indtægt med
    det beløb, der tilfalder boet.
2. Håndpantsatte aktiver, der afhændes på en efter panthaverens begæring afholdt auktion eller overtages af
    panthaveren til ejendom efter vurdering, føres kun til indtægt med det beløb, der tilfalder boet. Det samme
    gælder, hvor afhændelsen af det pantsatte foretages af boet efter aftale med panthaveren, samt hvor
    panthaveren indkasserer en fordring, der er givet ham i pant.
3. Sælges et pantsat aktiv i et konkursbo eller insolvent gældsfragåelsesbo, fradrages samtlige pantefordringer,
    forinden aktivet føres til indtægt.

Stk. 3. Ved opgørelsen af formuemassen iagttages i øvrigt følgende regler:

1. Omkostninger ved afhændelsen af boets aktiver fradrages salgssummen, forinden denne føres til indtægt.
2.1) Ved opgørelsen af en fast ejendoms nettooverskud medregnes renter af pantebreve samt ordinære
    periodiske reservefondsbidrag til kredit- og hypotek-foreninger og lignende låneinstitutioner til driftsudgifterne.
3. Underskud ved boets drift af en fast ejendom eller en erhvervsvirksomhed kan ikke bringes til fradrag.

§ 32. Afgiften af et reassumptionsbo beregnes alene af dettes aktiver.

§ 33. Kan afgiften i et bo, der udleveres lodtagerne til videre behandling, eller i et konkursbo, der udleveres skyldneren til fri rådighed, ikke beregnes på grundlag af de fore-liggende oplysninger, kan skifteretten pålægge vedkommende inden en nærmere fastsat frist at fremkomme med de oplysninger, der er nødvendige til afgiftens beregning.
Stk. 2. Fremkommer oplysningerne ikke inden den fastsatte frist, kan skifteretten pålægge de afgiftspligtige daglige eller ugentlige bøder, der løber, indtil oplysningerne fremkommer.

§ 34. Afgiftspligten indtræder:

1. I konkursboer: når skifteretten afsiger konkursdekret.
2. Ved tvangsakkord uden for konkurs: når skifteretten træffer afgørelse om, at forhandling om tvangsakkord skal
    åbnes.
3. I de efter skifteloven behandlede boer, som kun skal tages til behandling efter begæring: når begæringen om
    skifte tages til følge.
4. I andre boer: når den første forretning påbegyndes.

Stk. 2. Ved genoptagelse af en bobehandling indtræder afgiftspligten, når den første forretning påbegyndes.

§ 35. Afgiften forfalder til betaling:

1. I boer, der behandles af kuratorer, eller som behandles til ende af skifteretten: når udlodning kan ske.
2. I dødsboer, der behandles af eksekutorer: efter samme regler som arveafgiften.
3. I dødsboer, der er udleveret lodtagerne til videre behandling, og i hvilke der skal betales arveafgift: samtidig
    med arveafgiften.
4. I andre boer: når de afgiftsplitige modtager meddelelse om afgiftsberegningen.

§ 36. I boer, der behandles af kuratorer, eller som behandles til ende af skifteretten, udredes skifteafgiften af boets midler, for så vidt skifteretten har disse i sin varetægt.
Stk. 2. I boer, der behandles af eksekutorer, finder reglen i stk. 1. også anvendelse. Eksekutorerne hæfter for afgiften.
Stk. 3. Udleveres et bo, der har været under offentlig skiftebehandling, til fortsat privat skifte, hæfter lodtagerne solidarisk for afgiften.
Stk. 4. Ved skifte af fællesbo mellem en ægtefælle og førstafdødes arvinger hæfter alene ægtefællen for afgiften af den del af boet, hvorover han har rådighed under skiftet. Ved skifte mellem ægtefæller hæfter hver ægtefælle kun for afgiften af den del af boet, hvorover han har rådighed under skiftet. De pågældende hæfter dog solidarisk for afgiften efter § 29, stk. 1.
Stk. 5. I andre boer hæfter den, der har boets midler i sin varetægt.
Stk. 6. I andre boer end de i stk. 1 nævnte skal afgiften indbetales inden 14 dage efter forfaldstid. Ved betaling efter denne frist svares en rente på 1/2 pct. månedlig for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, dog mindst 20 kr.
Stk. 7. Meddelelse af fri proces medfører ikke fritagelse for erlæggelse af skifteafgift, men bevirker alene, at den, der har opnået fri proces, ikke kan afkræves sikkerhedsstillelse for afgiften.

Kapitel 6.
Andre skifteforretninger

§ 37.1)2) Der svares 500 kr.

1. For behandling af konkursbegæring.
2. Ved skifterettens bestemmelse om genoptagelse af likvidation i medfør af den på Færøerne gældende
    selskabslovgivning.

Stk. 2. Indgiver flere fordringshavere konkursbegæring på forskelligt grundlag, betales afgift af hver rekvirent for sig, hvad enten begæringerne er indeholdt i et eller flere dokumenter. Indgiver en forening af erhvervsdrivende samtidig konkursbegæring på flere fordringshaveres vegne, svares dog kun afgift som for én begæring.
Stk. 3. Er en konkursbegæring indgivet ved urigtigt værneting, svares ikke ny afgift, såfremt begæringen indgives på ny inden tre uger efter, at den er afvist eller tilbagekaldt.

§ 37a.2) For indgivelse af anmeldelse af betalingsstandsning svares 500 kr.

§ 37b.2) For skifterettens virksomhed ved behandling af sager om gældssanering svares ingen afgift.

§ 38. For behandling af en begæring fra en eller flere arvinger om, at en ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo, skal skifte, svares 130 kr.

§ 39.1) Der svares afgift efter reglerne i kapitel 1 for behandling af

1. tvister i dødsboer, der er udleveret arvingerne til privat skifte,
2. tvister i boer, der behandles af kuratorer, angående anmeldte fordringer og krav eller deres fortrinsret, jfr.
    retsplejelovens §§ 672, jfr. § 660, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 2.1) For behandling af tvister om forlodsret i eksekutorboer og begæringer om tilsidesættelse af bestemmelser om båndlæggelse svares ingen afgift.

§ 39a.1) For udnævnelse af likvidatorer m.v. i henhold til den på Færøerne gældende selskabslovgivning svares 130 kr.

§ 40. For førelse af testaments- og arvelegitimationsvidner og for udmeldelse af vurderingsmænd svares ingen afgift.

§ 41. Reglerne i § 13, stk. 1, nr. 1 og 3, finder anvendelse på de i §§ 37 og 38 omhandlede afgifter.

Afsnit IV
Afgifter for forskellige handlinger

Kapitel 7.
Notarialforretninger

§ 42. For protest af veksel eller check ved notaren udgør afgiften 50 kr., når beløbet ikke overstiger 1.000 kr., og for større beløb 80 kr.
Stk. 2. For protokollation af protest af veksel eller check, som i medfør af de herom gældende regler foretages af andre end notaren, udgør afgiften 50 kr.

§ 43. For bekræftelse af rigtigheden af en afskrift (genpart), som notaren ikke selv har udfærdiget, svares samme afgift som fastsat i § 48, stk. 1 og 2. Bekræftes samtidig rigtigheden af flere ved gennemskrivning udfærdigede afskrifter (genparter) af samme dokument, svares ikke yderligere afgift herfor.

§ 44. For notarens medvirken ved udtrækning af værdipapirer, lodtrækning og lignende handlinger svares 180 kr. for hver påbegyndt time, selve forretningen varer.

§ 45. For andre notarialforretninger svares 50 kr. For notarialforretninger vedrørende oprettelse af testamente eller tillæg til testamente svares dog ingen afgift.

§ 46. Vedrører en notarialforretning flere personer, svares afgift som for et tilsvarende antal forretninger, medmindre forretningen foretages under ét på samme sted.

§ 47. Reglen i § 13, stk. 1, nr. 1, finder anvendelse på de i dette kapitel omhandlede afgifter.

Kapitel 8.
Udskrifter og attester

§ 48.1) For attester, afskrifter, udskrifter, fotokopier eller lignende, der udfærdiges af retten svares 20 kr. for første påbegyndte side og 5 kr. for hver påbegyndt følgende side. Samme afgift svares for bekræftelse af genparter i henhold til retsplejelovens § 39.
Stk. 2.1) Reglerne i stk. 1, 1. pkt., finder også anvendelse på:
Afskrifter, genparter og fotokopier eller lignende af politirapporter, der udfærdiges af politiet.
Stk. 3.1) Justitsministeren kan ændre de nævnte afgiftssatser.

§ 49.1) Afgiftsfri er attester, afskrifter, udskrifter, genparter, fotokopier eller lignende, der bestilles af:

1. Statsinstitutioner.
2. Kommunale myndigheder og landsmyndigheder til brug ved regnskabsaflæggelse eller til brug for sager
    vedrørende offentlig forsorg eller børne- og ungdomsforsorg.
3. Fredningsnævnene.
4. En part i en sag til brug for denne, for så vidt sagen er afgiftsfri i medfør af § 12, stk. 1, nr. 1-6, § 12, stk. 2. og
    3, § 51, stk. 1, eller § 55, nr. 1, eller parten er fritaget for afgift i medfør af § 13, stk. 1, nr. 2 eller 3, § 51, stk.
    2, eller § 55, nr. 2.
5. En rekvirent af en fogedforretning til brug for denne, når forretningen er afgiftsfri i medfør af § 20, nr. 1-5.
6. Sigtede eller tiltalte under en straffesag, hvor ret til at få udskrift særligt er hjemlet ham i retsplejeloven uden for
    bestemmelsen i nævnte lovs § 41 eller er tillagt ham ved beslutning af retten eller dennes formand.

Stk. 2. Uden afgift udfærdiges endvidere:

1. Første udskrift til parterne af en retsafgørelse eller et retsforlig i en borgerlig retssag.
2. Første udskrift til parterne af en retsafgørelse eller et retsforlig vedrørende borgerlige krav i en offentlig
    straffesag.
3. Første udskrift til rekvirenten af en notarialforretning.
4. Første domsudskrift til beskikket advokat eller beskikket forsvarer.
5. Attest om, hvorvidt dommen i en ægteskabssag er anket.
6. Straffeattester.
7. Fotokopier af salgsopstilling udfærdiget til brug ved tvangsauktion over fast ejendom.

Afsnit V
Afgifter for appel

Kapitel 9.
Anke

§ 50. For anke i den borgerlige retsplejes former svares afgift efter reglerne i afsnit I på grundlag af påstanden i ankesagen.
Stk. 2. For anke til landsret udgør afgiften dog mindst 250 kr. For anke til højesteret forhøjes afgiften med 50 pct., og afgiften udgør mindst 500 kr.
Stk. 3. Afgiften for anke til landsret af de i § 17 nævnte forretninger udgør 250 kr. og for anke til højesteret 500 kr.

§ 51. For anke af de i § 12, stk. 1, nr. 1-6, omhandlede sager svares ingen afgift.
Stk. 2. Reglerne i § 13 finder anvendelse ved anke, for så vidt angår stk. 1, nr. 3, dog kun såfremt parten har fri proces i ankesagen.

§ 52. Henviser retten i medfør af retsplejelovens § 593, stk. 3, 1. pkt., en klager til at iværksætte anke i stedet for kære, fradrages den allerede betalte kæreafgift i ankeafgiften, dersom anke iværksættes rettidigt.

§ 53. (Ophævet).

Kapitel 10.
Kære

§ 54. For kære til landsret svares 130 kr. og for kære til højesteret 250 kr.

§ 55. Afgiftsfri er kære iværksat af:

1. Parter i en sag, der er fritaget for afgift i medfør af § 12, stk. 1, nr. 1-6.
2. Parter, der er fritaget for afgift i medfør af § 13, stk. 1.
3. Anklagemyndigheden og sigtede i offentlige straffesager.
4. Beskikkede forsvarere og advokater vedrørende spørgsmål om vederlag.
5.1) Parter, der begærer, at et medlem af en landvæsenskommission skal vige sit sæde.

§ 56. Henviser retten i medfør af retsplejelovens § 593, stk. 3, 2. pkt., en klager til at iværksætte kære i stedet for anke, tilbagebetales det beløb, hvormed den betalte ankeafgift overstiger kæreafgiften, dersom kære iværksættes rettidigt.

§ 57. Omgør vedkommende ret eller myndighed den påkærede kendelse eller beslutning, skal den erlagte kæreafgift tilbagebetales. Får den kærende helt eller delvis medhold ved kæremålets afgørelse, skal kæreafgiften ligeledes tilbagebetales.

Kapitel 11.
Ny foretagelse og ekstraordinær anke

§ 58. For behandling af andragende om ny foretagelse af en sag eller om ekstraordinær anke af en dom i medfør af retsplejelovens § 423, stk 1-4, svares 500 kr. Afgift svares dog ikke, hvis parten har fri proces til at fremsætte andragende om genoptagelse. Afgiften tilbagebetales, såfremt andragendet tages til følge. For selve sagens fornyede foretagelse eller påanke svares ingen afgift.

Afsnit VI
Almindelige bestemmelser

Kapitel 12.
Afgifternes beregning og indbetaling m.m.

§ 59. Afgifter, der beregnes som en procentdel, afrundes opefter til nærmeste kronebeløb, som er deleligt med 10. Det samme gælder de i § 36, stk. 6, nævnte renter.

§ 60. Afgiftsberegningen foretages af den myndighed, som oppebærer afgiften.
Stk. 2. I boer, der behandles af eksekutorer, beregnes afgiften efter kapitel 5 af eksekutorerne.
Stk. 3. Selv om oppebørslen af afgiften er henlagt til anden myndighed, beregnes afgiften efter kapitel 5 i andre boer end de i stk. 2 nævnte af skifteretten og afgiften efter kapitel 10 af den myndighed, hvis afgørelse påkæres.

§ 61. Afgiftspligten indtræder, medmindre andet er bestemt, når der fremsættes begæring om retshandlingens foretagelse.
Stk. 2. Medmindre andet er bestemt, påhviler afgiftspligten den, der fremsætter begæringen. Såfremt begæringen er fremsat i henhold til fuldmagt, hæfter tillige den befuldmægtigede for afgiften, såfremt denne kan beregnes ved begæringens fremsættelse.

§ 62. Kan afgiften for en retshandling beregnes ved fremsættelsen af begæringen om retshandlingens foretagelse, kan afgiften kræves betalt samtidig med begæringens fremsættelse. Betales afgiften ikke efter påkrav, kan retten fastsætte en frist for afgiftens betaling. Betales afgiften ikke inden fristens udløb, betragtes begæringen som bortfaldet. I så fald bortfalder også afgiften.
Stk. 2. Kan afgiften ikke beregnes ved begæringens fremsættelse, betales afgiften efter påkrav, jfr. dog § 35 og § 36, stk. 6. Der kan ved begæringens fremsættelse kræves sikkerhed for afgiftens betaling, medmindre retten af egen drift skal udføre retshandlingen. Bestemmelserne i stk. 1, 2.-4. pkt., finder herved tilsvarende anvendelse.

§ 63. Afgifterne efter denne lov tilfalder statskassen.
Stk. 2.1) Afgifter ved udlæg eller udpantning for skatter og afgifter, der inddrives af landets pantefogder, tilfalder landskassen. Afgifter for udskrift af pantebogen tilfalder landskassen.

Kapitel 13.
Klage over afgiftsberegningen

§ 64. Indsigelse fra en afgiftspligtig imod beregningen af en afgift sker bortset fra de i § 65 omhandlede tilfælde, ved klage til den afgiftsberegnende myndighed. Klage over beregning af afgift for udlæg på grundlag af udpantningsret indgives dog til fogedretten, selv om beregningen ikke er foretaget af denne. Klagen skal indgives senest 6 uger efter, at den afgiftspligtige har fået kundskab om beregningen.
Stk. 2. Den myndighed, hvortil klage indgives, kan se bort fra overskridelser af klagefristen på indtil 6 måneder, når særlige omstændigheder gør overskridelsen undskyldelig.
Stk. 3. Tages klagen til følge, omgøres afgiftsberegningen i overensstemmelse hermed.
Stk. 4.1) Ændres afgiftsberegningen ikke i henhold til stk. 3, træffes afgørelsen, bortset fra de i stk. 7 nævnte tilfælde, ved kendelse. Afgørelse træffes af:

1. Dommeren, for så vidt angår klager, der indgives til denne.
2. Den ret, hvortil kære er sket, for så vidt angår beregning af kæreafgift foretaget af andre myndigheder end de
    ordinære domstole.

Stk. 5.1)3)Retten kan efter sit eget skøn af egen drift indhente oplysninger eller erklæringer fra klageren. Kendelsen kan stadfæste afgiftsberegningen eller ændre den til fordel eller til skade for den afgiftspligtige.
Stk. 6. Kendelsen kan inden to uger påkæres i den borgerlige retsplejes former. Bestemmelsen i stk. 5 finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 7.1) Ændres politiets beregning af afgift for afskrift m.v. af politrapporter ikke i henhold til stk. 3, afgøres klagen af justitsministeren.

§ 65. I de af eksekutorer behandlede boer finder arveafgiftslovens regler om klage over beregningen af arveafgift og om det offentliges adgang til at omgøre en foretaget afgiftsberegning anvendelse på beregningen af skifteafgift.

§ 66. Den myndighed, der har beregnet en afgift, kan af egen drift, ændre beregningen til fordel for den afgiftspligtige.
Stk. 2. Bortset fra de i § 64, stk. 5 og 6, og § 65 omhandlede tilfælde kan efterbetaling af for lidt beregnet afgift ikke kræves, når der er forløbet 6 uger efter, at den afgiftspligtige har fået kundskab om beregningen.
Stk. 3. Efterbetaling kan dog kræves, hvor beregningen hviler på urigtige, ufuldstændige eller på anden måde vildledende oplysninger fra den afgiftspligtige eller hans befuldmægtigede. Ved klage over efterkrav finder reglerne i § 64 anvendelse.

Kapitel 14.
Bestemmelser om lovens gennemførelse

§ 67. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler til lovens gennemførelse, herunder regler om, hvilke myndigheder der skal oppebære afgifterne, hvorledes berigtigelsen af afgifterne skal ske, og hvorledes kontrollen med afgifternes indgang skal foregå.

§ 68. Justitsministeren er endvidere under forudsætning af gensidighed bemyndiget til at frafalde afgift for bevisoptagelse, for så vidt begæringen fremkommer fra udenlandsk myndighed.
Stk. 2. I overenskomster med fremmede stater kan der optages bestemmelser om fritagelse for afgift efter denne lov.

Afsnit VII
Slutningsbestemmelser

Kapitel 15

§ 69.1) Alle begunstigelser med hensyn til afgift for de i § 48 omhandlede attester, afskrifter, udskrifter, genparter fotokopier eller lignende, der ikke er hjemlet i denne lov, bort-falder.

§ 70. Med nedennævnte undtagelser finder denne lovs regler anvendelse, hvor afgiftspligten er indtrådt efter lovens ikrafttræden, medens de hidtil gældende regler finder anvendelse, hvor afgiftspligten efter disse regler en indtrådt før nævnte tidspunkt.
Stk. 2. For afgifter beregnet efter denne lovs ikrafttræden finder reglerne i §§ 59 og 64-66 samt de i henhold til § 67 udfærdigede regler anvendelse, selv om afgifterne skal beregnes efter de hidtil gældende regler.

§ 71.1) Er en borgerlig domssag anlagt før lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse under hele sagens behandling i første instans. Dette gælder også, for så vidt angår fremsættelse af modkrav, intervention, adcitation og genoptagelse af sagen, efter at udeblivelsesdom er afsagt.
Stk. 2. Hæves en borgerlig domssag, der inden lovens ikrafttræden er anlagt ved urigtigt værneting, inden sagens optagelse til dom, regnes fristen efter § 8 tidligst fra lovens ikrafttræden.

§ 72. Er begæring om foretagelse af en fogedforretning, bortset fra udpantning, fremsat inden lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse for alle i anledning af forretningen inden 12 uger efter lovens ikrafttræden foretagne skridt.
Stk. 2. Er begæring om afsigelse af udpantningskendelse fremsat inden lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse for alle udpantningsforretninger vedrørende det pågældende krav. Efter lovens ikrafttræden svares dog ikke ny afgift, når der allerede én gang er indtrådt afgiftspligt vedrørende kravet.

§ 73. Er begæring om en auktion, der kun kan afholdes af fogden eller skifteretten, indgivet før lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 74. Når kendelse om, at konkursbehandling skal finde sted, er afsagt efter lovens ikrafttræden, svares afgift efter denne lovs kapitel 5, selv om konkursbegæringen er indgivet inden lovens ikrafttræden.
Stk. 2. Af dødsboer svares afgift efter de hidtil gældende regler, når dødsfaldet er sket før lovens ikrafttræden og boet tages under behandling af skifteretten eller eksekutorer uden forudgående privat skifte eller hensidden i uskiftet bo. Af boer, der efter lovens ikrafttræden udleveres den efterlevende ægtefælle i medfør af skiftelovens § 57, svares der dog ingen afgift, selv om dødsfaldet har fundet sted før lovens ikrafttræden.
Stk. 3. Reglerne i § 33 finder anvendelse fra lovens ikrafttræden, selv om de hidtil gældende regler i øvrigt finder anvendelse på boet.

§ 75.1) Er en konkursbegæring, som ikke har konkursbehandling til følge, indgivet før lovens ikrafttræden, svares ved begæringen bortfald efter lovens ikrafttræden afgift efter de hidtil gældende regler. Pligten til at svare afgift efter lov om tvangsakkord uden for konkurs § 38, stk. 4, bortfalder ved nærværende lovs ikrafttræden.

§ 76. For notarialforretninger samt for udfærdigelse af udskrifter og attester finder de hidtil gældende regler anvendelse, når begæring er indgivet før lovens ikrafttræden.

§ 77. Er ankestævning indleveret til berammelse eller kære iværksat før lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse under hele sagens behandling i appelinstansen i tilsvarende omfang som i § 71 bestemt.

§ 78.1) (avtikin).

L. nr. 794 af 26.11.1986 indeholder sålydende bestemmelse:

§ 2. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1987.
Stk. 2. Samtidig ophæves:

1. Almindeligt sportelreglement af 22. marts 1814 for retsplejen og de dermed forbundne forretninger i Danmark,
    afd.I, 2. kap.
2. Kap. 1-2 og 4-9 i sportelreglement af 30. marts 1836 for rettens betjente på Færøerne.
3. Lov af 29. december 1857 om forhøjelse i de ved sportelreglementet for rettens betjente på Færøerne af 30.
    marts 1836 fastsatte retsgebyrer m.v.
4. Lov af 26. maj 1868 om afgifter af frivillige auktioner over handelsvarer.
5. Lov nr. 156 af 30. november 1874 om betalingen for de til skiftevæsenet henhørende forretninger m.m., jfr.
    anordning nr. 30 af 14. januar 1876.
6. § 4 i anordning nr. 224 af 5. oktober 1936.
7. Midlertidig bestemmelse nr. 35 af 30. oktober 1940 om forandring af visse retsafgifter, bortset fra de
    bestemmelser, der vedrører tinglæsning og tinglysning.

1) Broytt við L. nr. 794 frá 26.11.1986.

2) Broytt við L. nr. 92 frá 23.02.1988.

3) Broytt við L. nr. 365 frá 02.06.1999.