Galdandi rættarreglur í Føroyum

VERJA, BORGARAVERND, BORGARALIG TILBÚGVING, HÝSING, VERJUSKYLDA


a

Borgaravernd, Borgaralig tilbúgving, Hýsing, Verjuskylda / Civilforsvar, Civilberedskab, Indkvartering, Værnepligt.

b

Verja/ Forsvar.


A. Borgaravernd, Borgaralig tilbúgving, Hýsing, Verjuskylda / Civilforsvar, Civilberedskab, Indkvartering, Værnepligt.

L. nr. 91 af 29.03.1924 om indkvartering som ændret ved L. nr. 64 af 27.03.1929.
Ll. nr. 55 frá 22.04.2003 um hald av útreiðslum í sambandi við størri vanlukkur.
Ll. nr. 61 frá 15.05.2012 um tilbúgving (Tilbúgvingarlógin) sum broytt við Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.

B. Verja/ Forsvar.


L. nr. 39 af 16.04.1880 om forbud mod køb og salg af brugte hulprojektiler m.v.sum broytt við Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.
L. nr. 117 af 11.04.1934 om ekspropriation i visse militære øjemed.
L. nr. 337 af 21.09.1939 angående tilvejebringelse af befordringsmidler til brug for krigsmagten og ved beskyttelsen af civilbefolkningen mod følgerne af luftangreb.
A. nr. 513 af 02.10.1940 angaaende politimyndighed for søværnets skibe og luftfartøjer (Kunngjørd í kunngerðablaðnum 27.03.2003)
- B. nr. 15 af 13.01.1941 angaaende anmeldelser m.v. fra søværnets skibe og luftfartøjer i forbindelse med udøvelse af politimyndighed  (Kunngjørd í kunngerðablaðnum 27.03.2003)
A. nr. 63 af 06.03.1952 om forholdsordre for det militære forsvar ved angreb på landet og under krig som ændret ved A. nr. 130 af 26.04.1961  (Kunngjørd í kunngerðablaðnum 27.03.2003)
L. nr. 244 af 07.06.1967 om samarbejdsregler i forsvaret  (Kunngjørd í kunngerðablaðnum 27.03.2003)
Lb. nr. 642 af 30.09.1987 af militær straffelov. (Kunngjørd í kunngerðablaðnum 27.03.2003)
- B. nr. 314 af 14.06.1998 om eftertjeneste, hjemsendelse og fornyet indkaldelse af værnepligtige i forsvaret  (Kunngjørd í kunngerðablaðnum 27.03.2003)
Lb. nr. 643 af 30.09.1987 af militær retsplejelov  (Kunngjørd í kunngerðablaðnum 27.03.2003)
- B. nr. 107 af 11.03.1974 om anvendlese af disciplinarmidler i det militære forsvar (Kunngjørd í kunngerðablaðnum 27.03.2003)
- B. nr. 108 af 11.03.1989 om disciplinarnævn og ankenævn  (Kunngjørd í kunngerðablaðnum 27.03.2003)
- B. nr. 165 af 16.03.1989 om forhørsretter i forsvaret  (Kunngjørd í kunngerðablaðnum 27.03.2003)
- B. nr. 77 af 14.02.1991 om myndighed til at anvende straffe uden dom og disciplinarmidler over for personel i forsvaret, bortset fra frivilligt personel i hjemmeværnet  (Kunngjørd í kunngerðablaðnum 27.03.2003)
- B. nr. 509 af 12.06.2003 om rettergangsmyndighed i det militære forsvar   (Kunngjørd í kunngerðablaðnum 23.03.2004)
L. nr. 7 af 03.01.1992 om inspektion af konventionelle væbnede styrker i Danmark.
- B. nr. 618 af 13.07.1992 om ikrafttræden af lov om inspektion af konventionelle væbnede styrker i Danmark.
A. nr. 224 af 16.04.1999 om fremmede orlogsfartøjers og militære luftfartøjers adgang til dansk område under fredsforhold.
L. nr. 122 af 27.02.2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.   (Kunngjørd í kunngerðablaðnum 27.03.2003)
- B. nr. 235 af 28.04.1976 om pligt til under krig eller andre ekstraordinære forhold at stille ejendom til rådighed for det militære forsvar (Kunngjørd í kunngerðablaðnum 27.03.2003)
Lb. nr. 249 af 05.04.2001 af lov om forsvarets personel  (Kunngjørd í kunngerðablaðnum 27.03.2003)
- B. nr. 359 af 06.06.1986 om forøgelse af forsvarets styrker m.v.  (Kunngjørd í kunngerðablaðnum 27.03.2003)
- B. nr. 687 af 14.11.1988 om bedømmelses- og antagelseskommisioner samt om overførelse af personel fra frivillig tjeneste til værnepligtstjeneste i forsvaret  (Kunngjørd í kunngerðablaðnum 27.03.2003)
- B. nr. 828 af 10.12.1990 om tjenestepligt for forsvarets personel i forbindelse med uddannelse  (Kunngjørd í kunngerðablaðnum 27.03.2003)
- B. nr. 325 af 28.04.1994 om militære grader mv for personel i det militære forsvar   (Kunngjørd í kunngerðablaðnum 27.03.2003)
- B. nr. 883 af 25.10.1994 om orlov til uddannelsessøgende, der ved kontrakt med forsvaret stiller sig til rådighed for FN- tjeneste mv.  (Kunngjørd í kunngerðablaðnum 27.03.2003)
- B. nr. 65 af 24.01.1995 om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning   (Kunngjørd í kunngerðablaðnum 27.03.2003)
- B. nr. 1114 af 17.12.2001 om tjenestetid mv. for personel til værnepligtstjeneste i forsvaret.  (Kunngjørd í kunngerðablaðnum 27.03.2003)