Nevningagrundlistakunngerð


B. nr. 392 af 26.09.1967 for Færøerne om udtagelse af nævningegrundlisten.

 

I henhold til lov for Færøerne om rettens pleje nr. 437 af 17. december 1965, sammenholdt med § 72 i lov om rettens pleje, jfr. lovbekendtgørelse nr. 286 af 1. juli 1963, fastsættes følgende regler om antallet af de personer, der skal udtages til nævningegrundlisten, og om fremgangsmåden ved udtagelsen til grundlisten:

§ 1. I hvert syssel udtages til grundlisten 1 person for hvert fulde antal af 100 indbyggere i syslet regnet efter den sidst afholdte almindelige folketælling.

§ 2. Såfremt der ikke i grundlisteudvalget opnås enighed om, hvilke personer der skal udtages til grundlisten, har hvert medlem af udvalget ret til at kræve, at udvælgelsen foregår således, at ethvert medlem udvælger et lige stort antal, hvorefter et eventuelt overskydende antal udtages efter reglerne for forholdstalsvalg.

§ 3. Grundlisten indsendes af grundlisteudvalget til sorenskriveren inden den 1. april i de år, udtagelse til grundlisten foretages.

§ 4. Grundlister udarbejdet efter denne bekendtgørelses regler finder anvendelse fra den 1. januar 1968.
Stk. 2. Bekendgørelse nr. 262 af 23. september 1935 om anvendelse af reglerne angående valg til nævningegrundlisten for Færøerne ophæves.